VORES FORMÅL

VI henhold til Fondens formål bl.a at yde støtte til Institutioner for ældre og handicappede i Valby og København SV.

Se formåls paragraffen.

Fondens formål er at eje og udleje fast ejendom idet et overskud fra denne aktivitet anvendes til opfyldelse af de anførte formål.

Vedtægter

 • 1 Fondens navn
  Fondens Navn er: Industrien i Valby’s Sociale Fond.
 • 2 Fondens hjemsted
  Fondens hjemsted er Københavns Kommune.
 • 3 Fondens formål
  • Stk. 1
   Fondens formål er at eje og udleje fast ejendom idet et overskud fra denne aktivitet anvendendes til opfyldelse af de i stk. 2-4 anførte formål.
   Stk. 2
   Fondens formål er, eventuelt i samarbejde med interesserede parter i Valby og København SV., at yde støtte til institutioner og enkeltpersoner fortrinsvis beliggende/bosiddende i Valby og København SV. Fonden kan tillige tage initiativ til og støtte projekter og aktiviteter til gavn for institutionerne og enkeltpersoner omfattet af formålsbestemmelsen i øvrigt.
  • Stk. 3
   Borgere kan som enkeltpersoner modtage støtte til aktiviteter de af sociale, sygdomsmæssige og/eller økonomiske grunde ikke har mulighed for at deltage i. Det kan f.eks. være støtte til sociale arrangementer, ferier eller lignende.
  • Stk. 4
   Fonden kan ligeledes opføre og drive ældreboliger og tilsvarende boliger iht. den til enhver tid gældende lovgivning herom, herunder lov om friplejeboliger. Ejendomme, der er ejet af fonden skal vedligeholdes af fonden.
  • Stk. 5
   Uddelinger til de nævnte formål foretages efter bestyrelsens skøn, herunder hvorledes de enkelte formål prioriteres.

   Bestyrelsen træffer afgørelse i samtlige spørgsmål vedrørende uddelingerne, herunder prioriteringen mellem de forskellige formål og indkomne ansøgninger.

  • Stk. 6
   Fonden er erhvervsdrivende.
 • 4 Fondens stiftelse og kapital

  Fonden er stiftet af Foreningen Pensionist-og Plejehjem Ved Industrikvarteret i Valby.

  Fondens grundkapital udgør ved stiftelsen kr. 300.000,00, der indbetales kontant.

  Fondens grundkapital forhøjes med kr. 79.512.268 således at stamkapitalen herefter er kr. 79.812.268,00.

  Forhøjelsen er sket ved at fonden som gave har modtaget ejendommen Centerparken 4, 2500 Valby til en valuarvurdering på kr. 38.000.000 og Ejendommen Druehaven 19-25, 2500 Valby til en valuarvurdering på kr. 41.512.268

  Bestyrelsen udarbejder en investeringsstrategi og fondens formue kan derefter anbringes i udlejningsejendomme både til bolig og erhverv. Endvidere kan formuen anbringes i børsnoterede obligationer, aktier, investeringsforeninger samt i kontanter.

  For fondens økonomiske forpligtelser hæfter alene fondens formue.

  Fondens overskud efter konsolideringsfradrag tillige med indsamlede beløb, modtagne gaver og arv anvendes til opfyldelse af fondens formål, medmindre gavegiver/arvelader har bestemt andet. En gavegiver/arvelader kan dog altid bestemme, at gaven/arven tillægges fondens grundkapital.

  Bestyrelsen kan dog træffe bestemmelse om, at arv, gave og lignende skal tillægges fondens grundkapital, jfr. i øvrigt lov om erhvervsdrivende fonde § 10.

 • 5 Fondens organisation

  Fonden ledes af en bestyrelse, der er fondens øverste myndighed. Bestyrelsen består af 3-7 medlemmer.

  Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand.

  Bestyrelsen supplerer sig selv, gerne med repræsentanter fra virksomheder og institutioner i Valby og København SV.

  Bestyrelsen kan ansætte en eller flere direktører samt medarbejdere i øvrigt efter behov.

  Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg til at varetage løbende sager.

  Bestyrelsen skal udarbejde en skriftlig forretningsorden.

  Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol, hvori bestyrelsen tillige indfører beslutninger og afgørelser af væsentlig interesse for fonden.

  Måtte et medlem af bestyrelsen eller en direktør ikke være enig i bestyrelsens beslutning, har vedkommende ret til at få sin mening indført i protokollen.

  Bestyrelsen afholder møde mindst 4 gange om året. Ethvert møde skal indkaldes skriftligt af formanden med mindst 14 dages varsel med angivelse af en dagsorden. Indkaldelse kan også ske via e mail. Et af møderne skal afholdes inden indsendelse af årsrapporten og på dette møde skal årsrapporten forelægges og godkendes af bestyrelsen.

  Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Ved formandens forfald er næstformandens stemme afgørende.

  Et medlem af bestyrelsen, en direktør, fondsmyndigheden eller Erhvervsstyrelsen kan forlange, at bestyrelsen indkaldes.

  Bestyrelsen kan antage en administrator til at administrere fonden og ligeledes antage en administrator til at administrere fondens faste ejendom. Administrator kan dog aldrig være den daglige leder af fonden.

  Fondens første bestyrelse består af:

  Søren Vogelsang
  Ib Trelby
  Jørn Fausild
  Arne Engholm
  Peter Schaumburg-Müller

 • 6 Vedtægtændring
  Bestyrelsen kan med énstemmighed og under iagttagelse af den til enhver tid lovgivning herom, pt. lov om erhvervsdrivende fonde beslutte at ændre fondens vedtægter.
 • 7 Tegningsret

  Fonden tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening med formanden, af to bestyrelsesmedlemmer i forening med næstformanden eller af direktøren i forening med formanden.

  Bestyrelsen kan meddele prokura.

 • 8 Regnskabsår

  Fondens regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår er dog fra fondens stiftelse til 31. december 2016.

  Årsrapporten udarbejdes i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning og skal revideres af en af bestyrelsen valgt statsautoriseret eller anden godkendt revisor.

 • 9 Fondens opløsning

  Beslutning om fondens opløsning, herunder sammenlægning med en anden fond, kan alene træffes, såfremt samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer herfor, og kan kun ske under iagttagelse af den til enhver tid gældende lovgivning herom, pt. lov om erhvervsdrivende fonde.

  Ved opløsning af fonden skal fondens formue anvendes i overensstemmelse med fondens formål.

— o0o—

Således godkendt af bestyrelsen på det stiftende bestyrelsesmøde den 3. november 2015, på bestyrelsesmødet den 24. februar 2016 og på bestyrelsesmødet den 14. december 2017.